Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Sklep www.dywanikisamochodowe.sklep.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Właścicielem sklepu jest AUTOPARTS IMPORT Mirosław Szklarek, 40-530 Katowice, ul. Jerzyków 5 b
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Kupujących następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) w zasadzie w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Kupującego produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. Sklep zastrzega sobie jednak prawo do wysyłki do kilku dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

  3. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

  4. Przez złożenie zamówienia przez Kupujacego należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Kupującego poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, bądź kontakt telefoniczny.

  5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Kupujacy otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić w ciągu 5 dni. Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone w w/w terminie są automatycznie anulowane.

  6. Kupujący, podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem powinien podawać prawidłowe dane kontaktowe – w szczególności imię i nazwisko, pełny adres e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

  7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

  8. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto bankowe.

  9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
  b. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

  10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

  11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Kupujący informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Kupujący może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupujacego Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

  12. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Kupującego składa się czas realizacji zamówienia (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
  a. termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
  b. w dniu wysyłki zamówienia Kupujący jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.

  13. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

  14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

  15. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

  16. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Kupującego towarem w formie paragonu fiskalnego. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Kupujacego i zastępuje paragon.

  17. Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź mailowo do czasu przekazania tego zamówienia przez Sklep do realizacji.

  18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

  19. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod adres wskazany przez Kupującego, poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki, oraz okoliczności powstania szkody, wykonanie zdjęć i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Kupującego) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

  20. Kupujacy, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  21. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

  22. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o rodzaju wady, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

  23. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

  25. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

  26. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep, pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 20zł (słownie: dwadzieścia złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

  27. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Kupującego o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

  28. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2014

  30. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Witpol.net. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

  Wszystkie informacje oraz zdjęcia umieszczone na stronie są własnością Sklepu i są prawnie chronione na rzecz ich właściciela, bezprawne kopiowanie i wykorzystywanie jest zabronione.

BOX DACHOWY

grafitowe czarne
 
srebrne białe

UCHWYT ROWERUBAGAŻNIK ALUPlan dojazdu do naszego sklepu 

N 50° 14′ 00,9″
E 19° 00′ 42,0″
Uchwyt - wieszak BOX  Wszystkiego Najlepszego
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Rou
Dobierz matę do swojego samochodu
Kliknij>
Obejrzyj film>
Small_DYWANIK_GUMOWY_RIGUM_ALFA_ROME0_GIULIA
Cena brutto: 130,00 zł
(Cena netto: 105,69 zł)

DYWANIKI GUMOWE ALFA ROMEO GIULIA 2016-

 © Dywaniki-Samochodowe.sklep.pl - mata bagażnika...